Free Web Hosting


ดูรายละเอียดในการสมัคร
                                                                              หน้าแรก                         ติดต่อเรา                สมุดเยี่ยม
::: เกี่ยวกับโรงเรียน :::

ประวัติ
สภาพปัจจุบัน
ปรัชญา
สถานที่ตั้ง
แผนผัง
วิสัยทัศน
คณะผู้บิหาร
จำนวนนักเรียน
 จำนวนบุคลากร
  กิจกรรมโรงเรียน

::: ระเบียบการ :::
การรับนักเรียนเข้า
หลักสูตรการรับสมัคร
การจำหน่าย
วิชาที่สอน
หลักสูตร / ชั้นเรียน
เวลาเรียน / วันหยุด
การทดสอบ/การแต่งกาย
::: ระเบียบข้อบังคับ :::

การแต่งกาย
ความประพฤติ
 การลงโทษ
การมาเรียน
การเคารพ
การขาดเรียน
 การอยู่หอพัก

::: วันที่ :::
::: เวลา :::

::: จำนวนผู้เข้าชมเว็บ :::

 

ค้นหา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                      ***หลักสูตรที่เปิดสอน ***

-สอนสามัญควบคู่กับศาสนาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และสอนพิเศษ

-สอนอัลกรุอานสูตรกีรออาตี

-สอนภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา คือ อังกฤษ อาหรับ และมลายู

-สอนวิธีนมาซและปฏิบัติทุกวัน

-สิทธิพิศษสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษา

-ไม่เก็บค่าเล่าเรียน (เรียนฟรี)

-ชุดนักเรียนแจกฟรีคนละ 1 ชุด

-ดื่มนมฟรีทุกวัน

-อาหารกลางวันฟรี (เฉพาะระดับอนุบาล)

-มีทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน

***นโยบายหลัก ***

1.จัด การศึกษาแบบครบวงจรและครอบคลุมความหมายของการให้ความรู้ และการอบรม บ่มนิสัย.

2.ยึด คำสอนของอิสลามบนบรรทัดฐานของระเบียบวินัยและวิถีปฏิบัติของครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน.

3.เน้น ให้นักเรียนห่างไกลจากอบายมุข สิ่งเสพติดค่านิยมและวัฒนธรรมที่ขัดแย้งกับคำสอนของอิสลาม.

4.เน้น ให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนเป็นแบบอย่างของนักเรียน.

วัตถุประสงค์สำคัญ

1.ให้นักเรียนมีความรู้ ศรัทธา ยึดมั่นและประพฤติปฏิบัติตนตามคำสอนของอิสลาม.

2.ให้นักเรียนมีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวสังคม และประเทศชาติ.

3.ให้นักเรียนประจักษ์ในคุณค่าของวิชาความรู้ และสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปทั้งทางศาสนาและสามัญ.

หลักสูตรที่เปิดสอน

ศาสนา

       - หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (อิบตีดาอีย์ , มูตะวัสสิฏ และ ซานาวีย์)

สามัญ

         - สอนหลักสูตรปฐมวัยมุสลิม อ.1-อ.3 (อายุ 4-6 ปี)

         - สอนช่วงชั้นที่ 1-4 (ป.1-ม.6)

           ช่วงชั้นที่ 4 สายวิทย์-คณิต สายศิลป์-ภาษา

ภาคกลางคืน

ท่องจำอัลกรุอาน.

สอนกีตาบ

-ตัฟซีร

-หะดีษ

-กอวาอิด ฯลฯ

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา